1 Created with Sketch.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. (M.R.)

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school en de kwaliteit ervan.
Dat kan via de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (M.R.), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De directeur is adviserend lid. Leden van de M.R. worden voor 4 jaar gekozen. Deze raad is vooral bedoeld om ouders en leerkrachten inspraak te geven in beslissingen van o.a. het bestuur over de school. Zo is de M.R. bevoegd tot bespreking van alle zaken die de school aangaan, zoals verbou-wingen, veranderingen in het schoolplan, benoe-mingen, het (kwaliteits)beleid van de school, e.d. De M.R. is tevens bevoegd over allerlei zaken bij het schoolbestuur voorstellen te doen en standpun-ten kenbaar te maken. De M.R. bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Regelmatig vindt overleg plaats met het dagelijks bestuur van de ouder-raad. De taken van de M.R. zijn vastgelegd in een reglement. Op de jaarlijkse ouderavond treedt een deel van de ouders af. Via verkiezingen kun-nen ouders die zich kandidaat hebben gesteld worden gekozen.

Alle ARCHIPELSCHOLEN zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke M.R. door ouders en perso-neelsleden. De G.M.R. komt 5 à 6 keer per jaar bijeen. Er worden schooloverstijgende zaken be-sproken, zoals verzuimbeleid, bestuursformatie-plan, taakbeleid en vakantieroosters.

 

Alle documenten van de Medezeggenschapraad