1 Created with Sketch.

Aanmelden

Een aanmelding start altijd met een “(voorlopige) digitale aanmelding” (via menuknop links). Alleen dan krijgt uw kind een toelatingsnummer toegekend, dat eenbelangrijke rol speelt in de volgorde van toelating.
Het toelatingsnummer blijft 3 maanden geldig.
Als voor die tijd de aanmeldprocedure niet is afgerond, vervalt het nummer.

Aanmelden, de procedure.

Voor de aanmelding van SterQ!-leerlingen hanteert de toelatingscommissie een strakke procedure.
Nieuwe kinderen worden alleen toegelaten op de eerste dag na een vakantie (zomer – herfst – kerst – voorjaar – mei). De intakeprocedure is hierop gebaseerd.
Houd er rekening mee dat de gemiddeld intakeprocedure ongeveer 6 weken in beslag neemt.

Toelatingseisen.

SterQ!-onderwijs is bedoeld voor kinderen die in het regulier onderwijs te weinig uitdaging vinden en daardoor een steeds hoger frustratieniveau gaan bereiken. Het is belangrijk om dit voor te zijn en bij de eerste en juiste signalen al inschrijving te overwegen.

Kinderen worden toegelaten als:
* er (vanaf groep 3) met een IQ-onderzoek is vastgesteld dat de leerling hoogbegaafd is.
Geen 130, maar wel heel veel kenmerken ? Neem dan toch contact op, om te bezien of sprake is van een misdiagnose.
* m.b.v. signaleringslijsten (tot en met groep 2) is geconcludeerd dat er een sterk vermoeden is van ontwikkelingsvoorsprong en dat aan de hand van deze lijst ook zo geinterpreteerd dient te worden.
We kunnen u voorzien van deze signaleringslijsten.
* als uit het intakegesprek blijkt dat een leerling ook in zijn voorschoolse periode al kenmerken had die wezen op een ontwikkelingsvoorsprong.
* als uit de profielsignaleringslijst blijkt dat de voorspellingen hieruit voldoende garantie bieden dat de aspirant-leerling binnen de SterQ!-structuur opvangbaar is en blijft.
* als uit de observatie blijkt dat er sprake is van interactie tussen de aspirant-leerling en de andere leerlingen in de klas, de leerkracht en de leerstof.

Aanmelden.

Zodra u uw kind aanmeldt via onze website gaat de intakeprocedure starten.

Grofweg bestaat deze procedure uit de volgende onderdelen:
1. aanmelding via aanmeldformulier website. [menuknop links]
2. aanleveren van documenten: rapportage IQ-onderzoek, signaleringslijsten, en/of andere relevante gegevens.
3. intakegesprek met directeur of project-coordinator SterQ.
4. observatie gedurende minimaal 2 dagen in een SterQ!-groep.
5. aanleveren inschrijf- en aanmeldformulieren.
6. definitieve start na een vakantie.

Volgorde van toelating.

Zodra u uw kind aanmeldt via onze website krijgt het een volgnummer. Dit volgnummer is van belang bij de uiteindelijke toelating. Het volgnummer bepaalt welke leerling als eerste wordt toegelaten. Zeker voor de groepen die (bijna) vol zitten speelt dit nummer een cruciale rol.

De toelatingsvolgorde is als volgt opgebouwd:
1. Op het toelatingsmoment (na een vakantie) komen die leerlingen in aanmerking waarvan de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen en met positief advies van de toelatingscommissie is afgerond.
2. Per groep wordt vastgesteld wat het aantal nog beschikbare plaatsen (max. 21) is.
3. Het kind dat geplaatst gaat worden in deze groep met het laagste volgnummer, komt als eerste in aanmerking voor plaatsing. Ouders dienen binnen een week alle noodzakelijke formulieren aan te leveren voor inschrijving. Na die week wordt de eerstvolgende leerling voor de betreffende groep geplaatst.
4. Leerlingen die al langer zijn ingeschreven op de Tweemaster-Kameleon kunnen in sommige gevallen voorrang krijgen op leerlingen van buiten de school.

Waarom zo uitgebreid…?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op hun juiste plaats terecht komen.
In veel gevallen is SterQ!-onderwijs de juiste plek voor kinderen met een hoog IQ, maar soms ook wordt toch het advies gegeven om op de huidige school te blijven, of om verder te kijken naar een andere vorm van onderwijs.
Uw kind, u zelf, de leerkracht en de andere kinderen in de klas zijn er geen van allen bij gebaad, dat een verkeerd besluit wordt genomen. Daarom volgen we de procedure secuur. Zouden we dat niet doen, dan zouden we mogelijk na verloop van tijd moeten concluderen dat wij en u een verkeerd besluit hebben genomen…

Evaluaties in de eerste periode.

Als uw kind eenmaal bij SterQ! zit, zullen we een evaluatiegesprek inplannen met de ouders. We kijken dan hoe goed uw kind het doet, of er nog steeds sprake blijft van de aansluiting en welke afspraken verder noodzakelijk zijn, om tot optimale groei in excellentie te komen.

Versnellen ?

Versnellen is uitermate geschikt voor “gewone slimme kinderen”, maar levert voor hoogbegaafde kinderen veelal het verkeerde effect op. Eenmaal versneld zou een kind namelijk steeds vaker versneld moeten worden.
Dat betekent dat een kind op jonge leeftijd de basisschool zou kunnen verlaten.
SterQ!-onderwijs steekt juist in op uitdaging, verdieping, deep-level en extra activiteiten die prima aansluiten bij de vraag van excellente kinderen.

Plaatsingsmogelijkheden 2019-2020:

We hanteren een maximum van 21 leerlingen per klas.

Groep:             

groep Q-3/4     –     5 leerlingen

groep Q-4/5     –     4 leerlingen

groep Q-6         –     7 leerlingen

groep Q-7         –     5 leerlingen

groep Q-8         –     3 leerlingen